آشنایی با پلتفرم و نرم افزار Tableau

آشنایی با پلتفرم و نرم افزار Tableau

در حوزه هوش سازمانی یا کسب و کار هوشمند (BI)، نرم افزارهای متعددی برای شکل دادن به داده هایی که در ابتدا بی معنی به نظر می رسند، به وجود آمده اند. این نرم افزارها با الگوریتم های خاص داده ها را به شکل نمودار ها و داشبورد های معنا دار مدیریتی تبدیل می کنند. مدیران سازمانها تنها با یک نگاه به این داشبوردها می توانند تصمیمات واقع بینانه بگیرند و از وضعیت فعلی و یا آینده سازمان با خبر شوند. برخی از این نرم افزار ها در قالب نسخه سرور نیز موجود می باشند. حتی در برخی از این نرم افزارها قابلیت استفاده از الگوریتم های داده کاوی برای پیش بینی وضعیت آینده سازمان نیز وجود دارد که در تصمیم گیری ها به مدیران کمک می کند.